Vughtse Poort Dierenartsen, gevestigd aan Helvoirtseweg 181 A, 5263 EC Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Helvoirtseweg 181 A
5263 EC Vught
Tel: 073-7370297

Femke Derksen is de Functionaris Gegevensbescherming van Vughtse Poort Dierenartsen. Zij is te bereiken via info@vughtsepoort-dierenartsen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vughtse Poort Dierenartsen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens en gegevens van uw dier die wij verwerken:
– Uw voor- en achternaam;
– Uw E-mailadres;
– De medische gegevens van uw dier houden wij bij in ons computer programma Animana.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vughtsepoort-dierenartsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vughtse Poort Dierenartsen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U een kaart mogen sturen voor bijvoorbeeld een vaccinatie oproep, felicitatie, kerstgroet of condoleance.
– U mogen inlichten/waarschuwen indien er sprake is van een uitbraak bij besmettelijke ziekten van dier en of mens.
– De patiënt gegevens van uw dier mogen doorsturen naar verwijscentra, laboratorium, crematorium.
– U facturen kunnen sturen.
– Facturen kunnen doorsturen naar een incassobureau of bewindvoering.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vughtse Poort Dierenartsen verzamelt op geen enkele manier gegevens op automatische wijze.

Vughtse Poort Dierenartsen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress website
– SSL certificaat voor veilig browsen
– Wachtwoord beveiligde e-mail (outlook)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vughtse Poort Dierenartsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– Uw naam en e-mailadres: voor zolang onze klantrelatie duurt. Daarna worden deze gegevens verwijderd na 1 jaar.
– Facturatiegegevens: voor de belastingdienst, 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vughtse Poort Dierenartsen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vughtse Poort Dierenartsen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vughtse Poort Dierenartsen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vughtsepoort-dierenartsen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vughtse Poort Dierenartsen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vughtse Poort Dierenartsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vughtsepoort-dierenartsen.nl